Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nowotomyskiego na lata 2023-2032”

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Starosta Nowotomyski podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nowotomyskiego na lata 2023-2032” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nowotomyskiego na lata 2023-2032” będzie wyłożony do wglądu od 5 do 26 września 2023 r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotomyskiego, natomiast w wersji papierowej jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Sprawą zajmuje się Pani Magdalena Piosik – Kaczmarek.

 
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 5 do 26 września 2023 r.: 
  • w formie pisemnej, kierując je na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, z dopiskiem „uwagi PUA”,
  • ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl. Sprawą zajmuje się Pani Magdalena Piosik – Kaczmarek,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej mkaczmarek@powiatnowotomyski.pl.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nowotomyski. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia. 
 

>>>Szczegóły<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *