NOWY TOMYŚL: OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ.

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXVIU/…./2023

OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU NR 1/2023 z dnia 19.04.2013r.

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Nowy Tomyśl (Uchwała nr LVIII/563/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie

Statutu Gminy Nowy Tomyśl),

 

Rada Miejska w Nowym Tomyślu stanowi, co następuje:

§1

Wyraża kategoryczny sprzeciw rozpowszechnianym, za pomocą filmików nagrywanych przez Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, informacjom, že część radnych jest przeciwna idei powstania obiektu lekkoatletycznego w naszym mieście oraz informacjom, że to z powodu decyzji radnych tracimy dofinansowanie na to zadanie.

To kłamliwy propagandowy przekaz włodarza miasta!

§2

Radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu kierując się dbałością o wydatkowanie środków publicznych (zarówno tych z budżetu miasta, jak i tych z budżetu państwa) stwierdzili, że postępowanie przetargowe na stadion ogranicza zasadę uczciwej konkurencyjności ofert. Zapisy specyfikacji przetargowej uniemożliwiły złożenie ofert szerszej grupie wykonawców, co umożliwiło złożenie jedynej zawyżonej oferty. W ocenie Rady przygotowania do przetargu były spóźnione stracono kilka istotnych miesięcy oraz po pierwszym postępowaniu nie skorygowano specyfikacji, pomimo tego, że do przetargu przystąpił jeden wykonawca, co było jasnym sygnałem, że przetarg może naruszać art. 99 ust. 4 Pzp oraz zasadę uczciwej konkurencji.

Jeden z potencjalnych wykonawców (wykluczony z postępowania zapisami rankingującymi oferenta) zwrócił się do Rady Miejskiej ze skarga na ogłoszone przez Burmistrza postępowanie na budowę stadionu i jednocześnie wykazał, że budowę obiektu wykonałby za kwotę o kilka milionów niższą przy zachowaniu wszystkich parametrów projektu, a w przypadku dostosowania parametrów nawierzchni do realnych potrzeb takiego (gminnego) stadionu koszt budowy można było obniżyć o kolejne kilka milionów.

Powyższe dowodzi, że Burmistrz Włodzimierz Hibner nie dochował należytej staranności oraz wykazał się brakiem nadzoru nad postępowaniem przetargowym, doprowadzając do zawyżenia kosztów budowy. Gdyby Rada Miejska w Nowym Tomyślu zaakceptowała wniosek Burmistrza o zwiększenie środków na budowę stadionu o kwotę ponad 3,5 mln złotych, sankcjonowałaby niegospodarność i “szastanie” publicznymi pieniędzmi.

Rada podkreśla też, że promesa na dofinansowanie skończyła się 15 marca br. a radnych poinformowano o problemie tuż przed sesją, która odbyła się 29 i 31 marca br.

§3

Odnosząc się do nieobecności Burmistrza, jego przedstawicieli oraz radcy prawnego na sesji w dniu 31 marca br. Rada Miejska stwierdza, że taka postawa jest niedopuszczalna i narusza fundamentalne zasady współpracy w gminie pomiędzy organem władzy uchwałodawczej a władzą wykonawczą.

Takie zachowanie lamic zapisy prawa miejscowego zawarte w Statucie Gminy:

“§25. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz, poprzez wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego”

oraz

§31. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. W szczególności w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Burmistrz powinien zapewnić obsługę Rady, Przewodniczącego, Komisji i Radnych przez pracowników Urzędu Miejskiego”.

§4

W nawiązaniu do powyższego, Rada Miejska w Nowym Tomyślu ocenia negatywnie Burmistrza Włodzimierza Hibnera w szczególności w zakresie:

  1. Skuteczności wykorzystywania przez Burmistrza Nowego Tomyśla środków zewnętrznych oraz prowadzenia inwestycji.
  2. Unikanie rzeczowej, merytorycznej dyskusji i wspólnego z Radą Miejską rozwiązywania problemów.
  3. Preferowania komunikacji z radnymi poprzez nagrywane filmiki służące przedstawianiu radnych w negatywnym świetle i celom propagandowym.
  4. Niedziałania na rzecz integracji lokalnej społeczności a wręcz dzielenia środowisk i ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *