KUŚLIN: Budżet Gminy na rok 2023 został przyjęty.

 
Wójt Gminy Kuślin składa wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne życzenia na rok 2023, życząc wiele pomyślności, dużo radości oraz wielu sukcesów. Pragnie poinformować również o planach na cały nadchodzący rok.
 
W dniu 19 grudnia 2022 roku odbyła się sesja na której to radni Rady Gminy Kuślin podjęli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030 oraz uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2023 rok.
 
Po odczytaniu przez Skarbnika Gminy Artura Giersberga, uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i omówieniu, zawartych w nich uwag, radni nie podejmując dyskusji podjęli – jednogłośnie – uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030.
Radni po wcześniejszych dyskusjach zarówno na posiedzeniu komisji jak i podczas sesji oraz odsłuchaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 roku, podjęli uchwałę jedenastoma głosami „za” i jednym głosem „wstrzymującym się”.
 

Zgodnie z nią łączna kwota dochodów ma wynieść 34.620.000,00 zł, natomiast kwota wydatków 39.620.000,00 zł.

 
Deficyt budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł zostanie sfinansowany m.in. przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych, wolnymi środkami oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
W roku 2023 planowane są następujące inwestycje:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance i Kuślinie 2 036 649,00;
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie 2 500 000,00;
3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000,00;
4. Budowa trasy rowerowej w Trzciance Śliwnie oraz Głuponiach 5 500 000,00;
5. Budowa drogi gminnej w Śliwnie 2 020 000,00;
6. Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie 2 240 000,00;
7. Przebudowa pomieszczeń garażowych Urzędu Gminy 75 000,00;
8. Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Michorzewo 323 000,00;
9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczej straży pożarnej w Kuślinie 60 000,00;
10. Termomodernizacja budynku szkoły w Wąsowie 20 000,00;
11. Przebudowa pracowni językowej w szkole w Michorzewie 10 000,00;
12. Zakup środków trwałych do pracowni językowej 40 000,00;
13. Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie 143 000,00;
14. Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuślinie 180 000,00;
15. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Chraplewie 40 000,00;
16. Przebudowa łazienki w świetlicy wiejskiej w Michorzewie 10 000,00;
17. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Trzciance 12 000,00;
18. Budowa studni przy wiacie w Michorzewie 22 850,00;
19. Zakup tyrolki na plac zabaw w Kuślinie 15 000,00;
20. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach 26 942,59.
Podczas sesji Wójt Gminy Kuślin przedstawił autopoprawkę, w której to przeznaczył kwotę 10.000,00 zł na zakup elementu placu zabaw w miejscowości Trzcianka oraz 25.000,00 zł jako dotację celową dla OSP Głuponie na zakup toru przeszkód MDP.
 
źródło: UG Kuślin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *